Klachtenprocedure

Uiteraard proberen de medewerkers van de Plastic Soup Foundation op alle fronten het beste werk te leveren. Mocht u echter vinden dat er iets niet loopt zoals het hoort, heeft u uiteraard de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen.

De Plastic Soup Foundation zal onderstaande klachtenprocedure hanteren, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden die het CBF aan een klachtenprocedure stelt.

Inleiding

In het geval van klachten tracht PSF altijd door het verstrekken van informatie of bemiddeling een oplossing te vinden voor de betwisting of klacht en als dat niet lukt een oordeel te geven over de gegrondheid van de klacht en de maatregelen die als gevolg daarvan getroffen kunnen en moeten worden.

Klachten

Onder een klacht verstaat PSF:

  • uiting van ongenoegen over bedoelingen en handelingen van PSF
  • over de juistheid en rechtmatigheid van activiteiten in het kader van het door PSF geformuleerde goede doel.

Klachten kunnen schriftelijk of elektronisch worden ingediend via het onderstaande contactformulier.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Op verzoek van de indiener van een klacht kan zijn/haar identiteit door PSF geheim worden gehouden. Indien het voor het oplossen van de klacht niet mogelijk is de identiteit van een klager geheim te houden, wordt dit besproken met de klager.

Klachten kunnen gaan over:

  1. de bedoelingen en handelingen van PSF
  2. de naleving van CBF Keurmerk door PSF

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt aan de indiener een bericht van ontvangst gestuurd.

Klachten over PSF worden behandeld door de directeur en ter kennisname of behandeling in de eerstvolgende bestuursvergadering van PSF gebracht.

 

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.