Verbod gratis plastic tasjes per 1 januari 2016

Nederland neemt concrete maatregel tegen plastic soep.

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (PvdA) heeft aan de Tweede Kamer laten weten de gratis plastic tasjes te verbieden per 1 januari 2016: “Plastic draagtassen vragen om bijzondere aandacht met name vanwege de negatieve effecten op het milieu na de gebruiksfase”. De maatregel sluit aan bij het beleid van de Europese Unie om het gebruik van plastic tassen terug te dringen en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen.

Plastic Soep Top 10Mansveld merkt op dat de plastic soep uit vele bronnen komt en dat het aandeel daarin van de plastic tasjes moeilijk is te kwantificeren. Zij wil daarom dit jaar de hoeveelheid zwerfafval in kaart laten brengen op bepaalde locaties, niet alleen tasjes, maar ook flesjes en blikjes. In veel studies naar de impact van plastic wordt lekkage van zwerfvuil naar het milieu buiten beschouwing gelaten. Daardoor komt plastic ten opzichte van andere materialen als beste optie voor het milieu uit de bus. Mansveld neemt afstand van deze aanpak “Vanwege het feit dat plastic zich ophoopt in het milieu en niet afbreekt, is plastic voor mij geen duurzaam alternatief”.

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation, “We juichen het besluit van een verbod van gratis draagtasjes van harte toe. Hiermee wordt een veel in het milieu voorkomend plastic item direct, dus bij de bron, aangepakt.”