, , , ,

Gezondheidsraad: “Voorkom gezondheidsrisico’s door micro- en nanoplastics”

Den Haag, 15 december 2016. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om mogelijke blootstelling van mensen door micro- en nanoplastics in het milieu te voorkomen. Tot nu toe is het overheidsbeleid gericht op het terugdringen van emissies van plastic naar het milieu. De Raad beveelt aan ook (mogelijke) gezondheidsrisico’s van microplastics in het milieu tot onderdeel van het overheidsbeleid te maken, onder andere vanwege het feit dat:

  • Micro- en nanoplastics in ons voedsel en drinkwater terecht kunnen komen
  • Micro- en nanoplastics via de lucht ingeademd kunnen worden
  • Er weinig bekend is over de lotgevallen van microplastics in het menselijk lichaam
  • Nanoplastics de darmwand en de placenta kunnen passeren
  • Toxische effecten op het immuunsysteem denkbaar zijn
  • Microplastics als transportmiddel kunnen dienen voor de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën.

De Gezondheidsraad heeft geen concrete aanbevelingen voor aanscherping van het huidige beleid. De onzekerheden omtrent risico’s voor de volksgezondheid vanwege blootstelling aan micro-en nanoplastics zijn op dit moment te groot. Meer onderzoek en ontwikkeling van meetmethodes is een eerste vereiste. De Gezondheidsraad acht het verder wenselijk dat “overheid en bedrijfsleven gezamenlijk naar oplossingen zoeken om in alle fasen van de levensloop van producten emissie van micro-en nanoplastics naar het milieu te voorkomen of te verminderen.” Tegelijk is het volgens de Raad van groot belang om aandacht te vestigen op gedragsverandering bij de bevolking, opdat er minder plastic in het milieu terecht komt.