RIVM: “Microplastics aanzienlijk risico voor milieu”

Bilthoven, 24 augustus 2017 – In hoeverre zijn microplastics een gevaar voor de gezondheid en wat is de impact op de ecologie? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verschillende bedreigingen geïnventariseerd waaraan mensen in hun leefomgeving worden blootgesteld. In het rapport Een scan van de veiligheid en kwaliteit van onze leefomgeving worden microplastics als bedreiging geanalyseerd. Daaronder vallen ook nanoplastics, omdat het bij microplastics gaat om alle plastic deeltjes kleiner zijn dan 5 mm.

Het RIVM benoemt microplastics als relevante, maar nog onzeker risico’s. De minuscule plastics vormen “een aanzienlijk risico voor het milieu”, maar het is onbekend bij welke concentraties er effecten op het ecosysteem ontstaan. De risico’s zijn niet kwantificeerbeer, maar evenmin uit te sluiten. Er is geen bewijs voor nadelige gezondheidseffecten, maar dat wil niet zeggen dat die er niet zijn.

Om goed te kunnen vaststellen in hoeverre microplastics schadelijk zijn voor de gezondheid, de economie of het milieu zijn nog te weinig gegevens beschikbaar, concludeert het RIVM. Het rapport kan daarom gelezen worden als een pleidooi voor meer onderzoek naar de potentiële bedreigingen van de microplastics, en vooral ook als pleidooi om uit voorzorg maatregelen te treffen die vervuiling door microplastics tegengaan.