Lang op gewacht: norm voor plastic in grond- en baggerspecie

Amsterdam, 9 november 2018 – Stientje van Veldhoven (D66), staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft aangekondigd per 1 januari 2019 de Regeling bodemkwaliteit aan te scherpen. Het voornemen is onderdeel van een pakket van maatregelen om de plasticsoep te bestrijden. Dat blijkt uit een brief die zij 6 november samen met minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer stuurde.

In het Besluit bodemkwaliteit (art. 7) is de zorgplicht vastgelegd dat niemand de bodem mag verontreinigen. Maar tegelijk mag volgens datzelfde besluit grond en baggerspecie maximaal vermengd zijn met 20 procent ‘bodemvreemd materiaal’ qua gewicht. In de praktijk blijkt dat bodemvreemde materiaal vaak bouwpuin, hout en plastic te zijn. De voorgenomen aanscherping bepaalt dat alleen nog ‘sporadisch’ ander bodemvreemd dan steen en hout mag voorkomen. “Dit betekent dat er in principe geen andere soorten bodemvreemd materiaal dan deze mogen voorkomen, zoals plastic en piepschuim”, aldus de brief. Dergelijk materiaal moet uit de grond en baggerspecie worden verwijderd vóórdat deze worden toegepast.

Directe aanleiding is dat bij het verondiepen van waterputten langs rivieren grond- en baggerspecie zijn toegepast die, aldus de Kamerbrief, “met grote hoeveelheden plastics zijn verontreinigd”. Het afgelopen jaar is daar maatschappelijke ophef over ontstaan. De Tweede Kamer debatteerde juni jongstleden over het dumpen van vervuilde grond uit het buitenland.

Jeroen Dagevos, hoofd programma’s van de Plastic Soup Foundation: “Dit is verheugend nieuws. Tot nu toe werd plastic in het milieu in de regelgeving niet of nauwelijks beschouwd als problematisch. Het aangescherpte Besluit bodemkwaliteit bepaalt straks dat grond- en bagger die verplaatst worden niet vervuild mogen zijn met plastic. Daarmee introduceert de overheid voor het eerst een duidelijke plastic-norm in regelgeving. Dit is de grote winst.”

Foto: Oranje bouwplastic op de oever van de Maas en afkomstig van grond die voor verondiepen gebruikt werd