Integriteitsbeleid Plastic Soup Foundation

Plastic Soup Foundation hanteert een integriteitsbeleid. De kerncompetenties voor onze medewerkers zijn: collegialiteit, flexibiliteit, integriteit, onafhankelijkheid en resultaatgerichtheid. Deze waarden vormen de kern in ons werk en in het contact met vrijwilligers, donateurs, medewerkers, stagiaires en anderszins betrokkenen.

Wat als er toch sprake is van integriteitsschending? Denk bijvoorbeeld aan:

 • belangenverstrengeling
 • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie
 • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten
 • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude, corruptie
 • strafbare misdragingen buiten werktijd
 • verspilling en misbruik van eigendommen
 • ongewenst gedrag; agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, stalken etc.

Meldpunt Integriteit

Ziet of vermoedt u dat een werknemer of actief lid van onze organisatie niet integer handelt, geef dit dan door aan de vertrouwenspersoon. Met uw melding gaan we zorgvuldig om. In onze gedragscode kunt u lezen hoe de verdere procedure eruit ziet.

U kunt ook, voordat u een melding doet, overleggen met de vertrouwenspersoon, de contactgegevens staan in onze gedragscode.

Integriteitsbeleid Plastic Soup Foundation

Ons streven is om goede contacten te onderhouden met al onze medewerkers en relaties. Wij vinden het belangrijk dat ons kantoor een sociaal veilige en vertrouwde plek is.

Klachtenregeling

We hebben een klachtenregeling opgesteld om ervoor te zorgen dat elke klacht op de juiste manier wordt opgepakt en afgehandeld.

Deze procedure geldt voor alle klachten die wij ontvangen. Onder een klacht verstaan wij iedere uiting van onvrede over het beleid van de stichting of de uitvoering daarvan. Klachten kunnen betrekking hebben op ieder onderdeel van de organisatie, zowel in operatie als beleid.

 • Klachten kunnen, onder vermelding van ‘klacht’, worden ingediend per e-mail, per post of rechtstreeks bij een medewerker. Onze contactgegevens kunt u hier vinden.
 • Na (schriftelijke) ontvangst wordt de klacht geregistreerd en stemmen we intern af wie de klacht het beste kan afhandelen.
 • We streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging te sturen. In de bevestiging geven we – indien mogelijk – aan onder wiens verantwoordelijkheid de klacht zal worden afgehandeld en binnen welke termijn we verwachten dit te kunnen doen.
 • We onderzoeken de klacht, kijken naar de achtergrond, schakelen met de benodigde partijen en nemen, indien mogelijk, de stappen om de klacht zelf op te lossen.
 • Ons uitgangspunt is dat iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid wordt opgelost. We gaan er hierbij vanuit dat een klacht binnen één maand na binnenkomst zou moeten zijn afgehandeld. Indien de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, zullen we de melder hiervan op de hoogte stellen en nadere afspraken maken.
 • Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de melder een reactie heeft ontvangen waarvan de PSF bestuur is overtuigd naar redelijkheid en billijkheid, en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren op te lossen en herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Periodiek worden alle klachten, zowel afgehandeld als openstaand, ook intern besproken om zodoende onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren en waar nodig aan te passen.

Gedragscode Plastic Soup Foundation

In onze gedragscode staat beschreven hoe we omgaan met klachten en ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie.