Berichten

Minder plastic tassen op de bodem van de Noordzee 

Amsterdam, 27 juni 2018 – Gedurende 25 jaar is de zeebodem van de Noordzee en de Keltische Zee gemonitord op — onder andere — plastic zwerfafval. De resultaten van dit langlopende onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Science of The Total Environment.  

Gedurende de onderzochte periode (1992-2017) is 39 keer uitgevaren in de zeeën rond Engeland. In totaal werd 2461 keer de inhoud van sleepnetten geanalyseerd. Het afval is wijdverspreid, van 0 tot 1835 items per vierkante kilometer. Er werden vreemd genoeg geen duidelijke trends waargenomen met betrekking tot toe- of afname in de hoeveelheden plastics op de zeebodem. Echter, binnen verschillende categorieën plastic zijn er wel trends.

Een toename werd waargenomen voor zwerfafval afkomstig van visserij op de Noordzee.

Het aantal plastic tassen op de bodem van de Noordzee nam sinds 2010 af. De auteurs noemen enkele mogelijke verklaringen voor die afname, waaronder veranderde samenstelling van de tassen (die de snelheid waarmee ze uiteenvallen beïnvloedt) en maatregelen tegen het gebruik van plastic tassen.  

De onderzoekers hebben ook het zwerfafval op de bodems van de Noordzee en Keltische Zee vergeleken. Plastic vormt de grootste groep van het afval, variërend van 65% tot 94%. Het aandeel plastic bestond voornamelijk uit plastic verpakkingen, tassen en flessen en afval afkomstig van de visserij. Vaak werden deze plastics bewoond door organismen zoals mosselen en poliepen. Grote verschillen in de hoeveelheden plastics tussen de Noordzee en Keltische Zee werden echter niet waargenomen. Er werd ook geen verschil geconstateerd tussen de kustgebieden en open zee.

Tot slot blijkt dat er, in vergelijking met andere studies, relatief weinig plastics op de zeebodem van beide zeeën aanwezig zijn. De plastics worden waarschijnlijk meegevoerd door de stroming richting de noordoost Atlantische Oceaan.  

Het onderzoek levert in ieder geval een duidelijke aanwijzing op dat beleidsmaatregelen tegen plastic leiden tot minder plastic op zee.  


Lees ook: Plastics aangetroffen in het diepste deel van de oceaan

,

Traditie ballonoplaten Koningsdag bijna ten einde?

Amsterdam, 26 april 2018 – Elk jaar organiseren talloze Oranjeverenigingen en comités Oranjefeesten met ballonoplatingen. Het is een traditie met een donker randje omdat ballonnen overal en nergens in het milieu terechtkomen en ook dierenleed kunnen veroorzaken. De site dieballlongaatnietop.nl, een initiatief van onder andere de Plastic Soup Foundation, wijst al jarenlang op de nadelen en draagt tegelijk alternatieven aan die even leuk zijn.

Alle aandacht voor de milieuschade die ballonnen veroorzaken, heeft zijn uitwerking niet gemist. Dit najaar vergadert de Bond van Oranjeverenigingen over de traditie . De Telegraaf citeert voorzitter Peter Verhoeve: “In het kader van duurzaamheid hebben we gekeken of we een standpunt moesten innemen om onze leden aan te raden al dan niet te stoppen met ballonnenwedstrijden”.

Niet alle Oranjeverenigingen wachten dat besluit af. Direct na Koningsdag 2017 verklaarde Oranje Comité Meeden bijvoorbeeld dat het in 2018 geen ballonnen meer zou oplaten. Andere verenigingen laten op Koningsdag nog wel ballonnen los. Hopelijk voor de allerlaatste keer.

Marine plastic pollution washed ashore - Mike Endres - Little Wing Photo

Plastic Soup Foundation hekelt overheidsbeleid “goede milieutoestand”

Marine plastic pollution washed ashore - Mike Endres - Little Wing Photo

Marine plastic pollution washed ashore – Mike Endres – Little Wing Photo

Amsterdam, 12 april 2018 – Over minder dan twee jaar (2020) moet de “goede milieutoestand” voor de Noordzee zijn bereikt. Dit houdt in dat de Noordzee schoon, gezond en productief moet zijn. In het Ontwerp Mariene Strategie (deel1) 2018-2024 zet de Nederlandse overheid uiteen hoe zij dit denkt te bereiken. De PSF heeft haar zienswijze op dit beleidsstuk ingediend en is geschrokken van het lage ambitieniveau van de Nederlandse overheid.

De overheid baseert haar beleid wat betreft zwerfvuil op de top-10 meest gevonden items op het strand. Wat betreft een aantal van deze items is er echter nog niet eens een begin van beleid te constateren. De enige maatregel met een wettelijke basis is het verbod op de gratis plastic tas. Items zoals pluis, stukken plastic en polystyreen, plastic doppen, plastic drinkflessen, ballonnen en ballonlinten worden ‘aangepakt’ op basis van agendering, bewustwording, schoonmaakacties en green deals. De Nederlandse regering doelt dus op vrijwilligheid, met als gevolg dat er van handhaving geen sprake is.

Microplastics en rivierafval worden in het document genoemd, maar beleid blijft vrijwel achterwege: de overheid beroept zich op het feit dat er een gebrek aan kennis bestaat en dat meer onderzoek nodig is. Nanoplastics worden in het geheel niet benoemd in het document, terwijl deze potentieel de grootste bedreiging vormen voor een goede milieutoestand.

De Nederlandse overheid beroept zich op het voorzorgsbeginsel, wat inhoudt dat als er redelijke grond voor twijfel is over negatieve effecten van menselijke activiteiten op het ecosysteem, er maatregelen moeten worden genomen. Maar wat betreft het terugdringen van zwerfvuil wordt dit beginsel niet tot nauwelijks toegepast.

Er zouden meer wettelijke maatregelen moeten worden genomen om het plastic zwerfvuil terug te dringen. Want beleid dat enkel gebaseerd is op vrijwilligheid levert (structureel) te weinig op voor het bereiken van een goede milieutoestand.

De Plastic Soup Foundation heeft daarom haar uitgebreide zienswijze op het beleidsstuk ingediend.