Berichten

Levenscyclusanalyse bevestigt: meermalige plantentray is inderdaad veel beter voor milieu

Amsterdam, 1 Oktober 2018 – Alweer twee jaar geleden antwoordde toenmalig staatssecretaris Dijksma (PvdA) op Kamervragen, dat zij met de sierteeltsector in gesprek zou gaan over het duurzaam gebruik van plantentrays zodra een lopend onderzoek zou zijn afgerond. Dat onderzoek betrof de levenscyclusanalyse, welke in opdracht van Flora Holland werd uitgevoerd door Blonk Consultants. Het rapport is sinds kort beschikbaar, dat wil zeggen: Royal Flora Holland (RFH) heeft een versie online gezet van 25 april 2018. Dat dit rapport “for external communication” is, impliceert dat er ook een vertrouwelijke versie bestaat. Hoe dit ook zij, het nu openbare rapport biedt voldoende informatie voor de huidige staatssecretaris om maatregelen te nemen.

Het rapport benadrukt dat de factor ‘plasticsoep’ in een levenscyclusanalyse niet kan worden meegenomen. De analyse houdt dus geen rekening met schade wanneer een plastic tray in het milieu terechtkomt. Desondanks is de uitkomst overduidelijk: “Overall multiple use trays have better environmental performance than single use trays”. Hiermee is de discussie beslecht.

De Plastic Soup Foundation publiceerde al in 2016 een position paper, Icoonproject sierteelt, en betoogt daarin dat er veel milieuwinst valt te behalen wanneer de gangbare eenmalige plastic plantentrays worden vervangen door een tray die veelvuldig te gebruiken is, gebaseerd op een statiegeldsysteem.

Maar Flora Holland is niet genegen het huidige systeem zomaar aan te passen. Niet de milieu-impact blijkt allesbepalend. Exportgerichte klanten zien de administratie en retourstroom, blijkt uit een gehouden enquête, als nadeel van meervoudig te gebruiken trays. Wanneer de sector zo treuzelt om werkelijk te verduurzamen, is er maar één weg: regelgeving.

Harmen Spek, projectleider ‘Verduurzaming Sierteelt’ van de Plastic Soup Foundation: “RFH heeft de inhoud van dit rapport in mei 2017, onder embargo, met ons gedeeld. De conclusie, die ons in het gelijk stelt, was overduidelijk, maar kennelijk onwelgevallig voor RFH dat onder het keurmerk Normpack per jaar maar liefst 180 miljoen eenmalige trays laat produceren. Dit moet de reden zijn dat RFH haar leden en de staatssecretaris dit belangrijke document anderhalf jaar lang heeft onthouden. Een kwalijke gang van zaken, want waar duurzame keuzes moeten worden gemaakt is concrete informatie en transparantie een eerste vereiste. De focus van ons programma ‘Verduurzaming Sierteelt’ zal gericht blijven op het terugdringen van eenmalige plastic producten in de sierteelt, geheel in overeenstemming met het beleid van de Europese Unie om eenmalig gebruikt plastic drastisch terug te dringen.”

,

Sierteeltsector houdt, ondanks milieu-impact, hardnekkig vast aan eenmalige plastic potplantentray

Amsterdam, 18 mei 2018 – De Plastic Soup Foundation publiceerde in 2016 een rapport over de milieuprestaties van de eenmalige plastic plantentrays. Het gaat om een relatief verborgen vorm van gebruik van single use plastic, waarvoor een logisch alternatief bestaat: de meermalig te gebruiken plantentray. Er werden Kamervragen gesteld door de PvdA die toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma in september 2016 beantwoordde. Zij had, schrijft ze, begrepen dat Royal Flora Holland in juni 2016 de opdracht had gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om de milieuprestaties van de eenmalige tray te vergelijken met die van de meermalige tray. “Over de resultaten van dat onderzoek zal ik in gesprek gaan met de sector”.

Bureau Blonk Consultancy heeft in 2017 het bewuste onderzoek uitgevoerd. Daarover staat een kort bericht op de site van Blonk en die van Royal Flora Holland. Het onderzoek zelf is tot nu toe echter niet vrijgegeven. Hierdoor heeft de staatssecretaris (Stientje van Veldhoven in het huidige kabinet) dus geen gesprek over de kwestie met de sierteeltsector kunnen voeren.

Uit de summiere berichtgeving die wel beschikbaar is, blijkt dat de meermalige (op statiegeld gebaseerde) plantentray een significant lagere milieu-impact heeft (tot wel 70% binnen 3 verschillende categorieën) dan de eenmalige tray. Het gaat om een levenscyclusanalyse waarbij de gevolgen van zwerfplastic in het milieu buiten beschouwing zijn gelaten. Die zijn veel groter bij de eenmalige dan bij de meermalige trays die een hoge retourwaarde hebben. Zouden deze gevolgen zijn verdisconteerd dan zou duidelijk zijn dat de milieuwinst van de meermalige tray nóg groter is. De Plastic Soup Foundation zet het hier nog eens nader uiteen.

Het is al met al verbijsterend dat Royal Flora Holland, de belangrijkste speler in de sierteeltsector, vasthoudt aan de eenmalige plastic tray. De bestuurders van de coöperatie willen slechts de recycling van de eenmalige tray optimaliseren. De meeste trays (90%) worden vanuit Nederland geëxporteerd, maar het terughalen van die trays is door de grote verspreiding enorm ingewikkeld.  Dat de helft ingezameld wordt, betekent dat de andere helft niet terugkomt voor recycling. Volledige recycling is in het geval van de eenmalige plastic tray eenvoudigweg een illusie.

De Europese Commissie wil single use plastics zoals de eenmalige plantentray terugdringen en producenten verantwoordelijk maken voor de afvalfase van hun producten. Er komen ambitieuze inzameldoelstellingen die goed beschouwd alleen op basis van statiegeldsystemen kunnen worden gerealiseerd. Deze maand wordt het voorstel van de Commissie gepubliceerd, waarvan een eerder concept gelekt is.

Royal Flora Holland begaat een doodzonde door een haar onwelgevallig onafhankelijk rapport niet vrij te geven en de discussie met de Rijksoverheid uit te weg te gaan. Zij stuurt daarbij nog steeds aan op sterke promotie van de single use plastic trays. Wacht de sector met haar gevestigde belangen net zolang tot ze door de overheid verplicht wordt om over te stappen op een milieuvriendelijker alternatief? Terwijl er voor alle partijen al zoveel milieuwinst te behalen valt met de meermalig te gebruiken tray.