Missie

Plastic hoort absoluut niet thuis in de zee.

De verontreiniging van de oceanen met plastics is een extra probleem naast de wereldwijde temperatuurstijging, de verzuring en overbevissing. De oceanen beslaan 72% van het aardoppervlak en zijn onze voornaamste zuurstofleveranciers. Plastic verontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor dit vitale aardse systeem, vooral omdat plastic niet langs biologische weg verteert.Door de degradatie en fragmentatie van plastics in kleine deeltjes verandert al ons water in een wereldwijde soep van microplastics. Ook komen er toxische stoffen uit de plastics vrij. Dieren, maar zelfs zoöplankton, zien de uiteengevallen plastics voor voedsel aan. Hiermee dringt het vaak giftige afval onze voedselketen binnen. Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van voedsel uit zee. De plastic verontreiniging van het water kan onze gezondheid ernstig schaden. Tegen deze achtergrond wil de Plastic Soup Foundation (PSF) een halt toeroepen aan de toenemende verontreiniging van de oceanen met plastics. De PSF wil sterk bevorderen dat in de toekomst niet nog meer plastic in zee terecht komt:

  1. De PSF bevordert en steunt maatregelen die de verkleining en verspreiding van plastic afval (in zee) voorkomen.
  2. De PSF steunt acties, waardoor plastic afval uit de zee, van stranden en eilanden wordt verwijderd.
  3. De PSF zoekt internationaal samenwerking met deskundigen, organisaties, universiteiten en bedrijven die een aansluitende missie en visie hebben.
  4. De PSF werkt nauw samen met op kop lopende deskundigen, onderzoekers en bedrijven.
  5. De PSF wil een beweging vormen en steunen, die met gebruik van ‘social media’ burgers actief om medewerking verzoekt, hen inschakelt bij het bedenken van en werken aan oplossingen en het verzamelen van good practices.
  6. De PSF wil dat er een verbod komt op plastic producten en plastic afvalproducten die klein zijn of kleine plastic deeltjes bevatten en op grote schaal worden geproduceerd, gedistribueerd, gebruikt en verspreid, of waarvan dat wordt verwacht.
  7. De PSF maakt zich er sterk voor, dat ontwikkelingslanden bij de aanpak van verontreinigingproblemen worden gesteund. Samen met hen moeten alternatieven worden ontwikkeld, aansluitend bij de eigen cultuur en context. Dat wordt nagestreefd in een proces van gezamenlijke en duurzame, interactieve ontwikkeling.

VISIE

Om het mondiale probleem aan te pakken is een grote wereldwijde omslag vereist. Het huidige systeem van de productie en consumptie van plastics is niet duurzaam. Dit moet plaatsmaken voor nieuwe systemen op basis van alternatieve grondstoffen en innovatieve processen en materialen. De Plastic Soup Foundation wil hieraan bijdragen door het bevorderen van: – internationale samenwerking – projecten van en met koplopende bedrijven – de verspreiding van good practices van duurzame oplossingen. Daarnaast voert de PSF via de (sociale) media en door het verspreiden van onafhankelijke informatie de druk op bij industrieën en overheden om ook daadwerkelijk tot een omslag te komen.