Amsterdam is de eerste Plastic Smart City

Amsterdam, 20 juni 2019 – Amsterdam heeft zich als eerste stad wereldwijd verbonden aan het initiatief Plastic Smart Cities. De gemeente, het Wereld Natuur Fonds Nederland en de Plastic Soup Foundation hebben vandaag een intentieverklaring getekend om de plastic vervuiling in de stad aanzienlijk te verminderen.

De Plastic Soup Foundation gaat de stad assisteren en adviseren bij de totstandkoming van een actieprogramma en bij de uitvoering. Het actieprogramma moet leiden tot een schone stad, zonder plastic vervuiling in 2030. Ook het bedrijfsleven wordt bij de aanpak betrokken om verspilling van plastic te voorkomen en circulaire oplossingen te promoten.

Plastic Smart Cities is een initiatief van WWF om steden over de hele wereld – met name de steden die toeristische hotspots zijn – te motiveren om plastic vervuiling in de stad duidelijk en haalbaar te verminderen. Het WWF mikt op 1000 Plastic Smart Cities in 2030. Kirsten Schuijt, directeur van WWF-Nederland, vertelde ook al in gesprek te zijn met onder meer Oslo, Marseille en Hong Kong. “Het WWF kan door haar wereldwijde aanwezigheid helpen om steden aan het water aan elkaar te linken. Zo kunnen ze van elkaar leren met betrekking tot reductie van plastic vervuiling. Inmiddels leeft de helft van de wereldbevolking al in steden en dat wordt de komende decennia alleen maar meer. Steden kunnen het verschil maken door zich actief en innovatief bezig te houden met het terugdringen van de plastic vervuiling. Ik ben er trots op dat Amsterdam nu hierin het voortouw neemt.”

Kirsten Schuijt en Jeroen Dagevos kijken toe als Constance Steenkamp-Faaij namens de gemeente Amsterdam haar handtekening zet onder de intentieverklaring.

Constance Steenkamp-Faaij, manager Afdeling Gebied en Gebruik bij de Directie Stadswerken, ondertekende de intentieverklaring namens de gemeente Amsterdam. Ze liet weten dat onder meer een afvangsysteem voor plastic afval in het water in Amsterdam zal worden geïnstalleerd, als pilot, op een later bekend te maken locatie. “Vergis je niet, Amsterdam heeft 400 kilometer aan kades en oevers. Bijna 40 procent van het oppervlak van de stad bestaat uit water. We zijn totaal met het water verbonden. We moeten er alles aan doen om het probleem van plastic vervuiling beheersbaar te houden. Om die reden laten we burgers meedenken over oplossingen die kunnen voorkomen dat zwerfvuil in de grachten terecht komt.”

Zwerfvuil staat steevast op de eerste plaats als Amsterdammers in enquêtes worden ondervraagd naar hun ergernissen in de open ruimte. “Waternet haalt elke dag 3,5 ton afval uit het water, dat is niet alleen plastic; ook fietsen, tv’s en andere rommel. Nederland besteedt jaarlijks 250 miljoen euro aan het opruimen en verwerken van zwerfvuil. Het zijn cijfers die aangeven hoe belangrijk het is dat een stad als Amsterdam op dit onderwerp stappen blijft maken.”

Met de circa 2.500 festivals die jaarlijks in Amsterdam worden georganiseerd worden al afspraken gemaakt waaraan ze moeten voldoen. Niet alleen de decibels, maar ook het afvalmanagement bij festivals is aan regels gebonden. In 2020 wordt het vergunningenbeleid verder aangescherpt.

Jeroen Dagevos, Hoofd Programma’s van de Plastic Soup Foundation, zette ook zijn handtekening onder de verklaring. “Dit is een eerste stap en het is nu van belang om het concreet te maken. Er gaat een pilot komen waarbij afval wordt opgevangen en gemonitord zodat maatregelen kunnen worden genomen om de lekkage aan de bron te stoppen. Dat juichen we toe, het mooie aan pilots is dat je kunt zien of maatregelen werken. De plastic productie gaat de komende jaren verder toenemen. Het is daarom van eminent belang dat we de lekkage ervan naar het milieu onder controle krijgen. Onze kinderen zullen ons anders vragend aankijken wat we eraan hebben gedaan, toen we wisten hoeveel plastic in zee terecht komt en welke impact dat heeft op mens en dier.”

De gemeente Amsterdam en de Plastic Soup Foundation werkten al samen binnen het samenwerkingsconvenant Amsterdam Clean Water dat in 2016 werd gesloten.


Lees ook:

Amsterdam Clean Water lanceert promotiefilm schoon water stad

Vanaf 2020 geen single-use plastics meer op Amsterdamse evenementen en festivals